کتاب‌های حوزه آموزش و پرورش،‌ آموزش عالی، تدریس و یادگیری

کتاب‌های حوزه جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی، روان‌شناسی، و ...

کتاب‌های حوزه هنر و ادبیات

آثار در دست انتشار ...

کتاب جامعه شناسی در فیلم: کالای اعتباربخش هالیوود پس از جنگ
نویسنده: کریس کیگل - مترجم: بشیر سیاح
نگاه جامعه‌شناختی به فیلم‌های هالیوودی در دهه‌های پس از جنگ

همرخ کتاب

نظرگاه ما در نشر همرخ...

. نشر جوانی هستیم؛ همت‌مان بلند و آرزوهایمان بزرگ است.
. به سهم خود، در راه غنای فرهنگی سرزمین‌مان گام برمی‌داریم.
. آثار ارزشمند، تأثیرگذار و ماندگاری منتشر می‌کنیم.
. بزرگان اندیشه و قلم را ارج می‌نهیم.
. با کتاب‌های باکیفیت و ارزشمند به مخاطبان احترام می‌گذاریم.