محمود مهرمحمدی

محمود مهرمحمدی

وب‌سایت:

بیوگرافی مختصری از آقای دکتر محمود مهرمحمدی

آقای دکتر محمود مهرمحمدی، استاد بازنشسته گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس است و سرپرستی دانشگاه فرهنگیان را در کارنامۀ زیست حرفه‌ای خود دارد. ریاست شورای علمی دانشنامۀ ایرانی برنامه درسی و ریاست دورۀ پیشین انجمن مطالعات برنامۀ درسی ایران از جمله فعالیت‌های علمی دکتر مهرمحمدی است.

انتشارات همرخ مفتخر است مقاله‌ای با عنوان «مزیت ذاتی هنر در آموزش صلح: ارائه‌ی چارچوبی برای طراحی برنامه‌ی درسی» را از ایشان در کتاب «صلح ایرانی» منتشر نموده است.