بریده‌ای از کتاب نوروزنوشت به روایت دکتر رحمت الله فتاحی