ویدئو: دکتر غلامعلی بسکی، حرمتدار حیات

دکتر غلامرضا خاکی از حرمتدار حیات (دکتر غلامعلی بسکی) می‌گوید…