آیین گشایش بنیاد علمی دکتر بسکی

جمعه ۱۹ آبان‌ماه مصادف با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه
رونمایی از نخستین کتاب درباره دکتر غلامعلی بسکی

سخنرانان:
مهندس محمد درویش
بسکی: نماد صلح، محیط زیست و تاب‌آوری

دکتر غلامرضا خاکی
بنیادهای علمی و نقش آنها در توسعه و صلح پایدار

دکتر ایرج شهبازی
آشتی اضداد (جستجوی صلح در جهان تضادها و تفاوت‌ها)

مهندس محمدرضا قدوسی
ماضی استمراری

مهندس خلیل فرشباف
متولی موقوفات و مدیر اجرایی بنیاد علمی دکتر بسکی
بسکی؛ راهی برای پیمودن

پوستر آیین گشایش بنیاد علمی دکتر بسکی

پوستر آیین گشایش بنیاد علمی دکتر بسکی