کتاب تاریخ برنامه ریزی درسی در ایران منتشر شد

کتاب تاریخ برنامه ریزی درسی در ایران منتشر شد

کتاب «تاریخ برنامه‌ریزی درسی در ایران» اثر دکتر نعمت‌الله موسی‌پور منتشر شد.

این کتاب مشتمل بر ۱۰ فصل است:

فصل اول: بینش بنیادین و برساخت مسئله

فصل دوم: بسترهای برنامه ریزی درسی در ایران

فصل سوم: برخورداری‌های تربیت و برنامه ریزی در ایران

فصل چهارم: بنیانگذاری برنامه ریزی درسی در ایران

فصل پنجم: بازیگری (نقش) برنامه ریزی درسی در ایران

فصل ششم: سیاستگذاری برنامه درسی در ایران

فصل هفتم: زمان و ساختار آموزش و برنامه درسی در ایران

فصل هشتم: امتحان، اعتبارسنجی و ارزشیابی برنامه درسی در ایران

فصل نهم: تولید و اجرای برنامه درسی در ایران

فصل دهم: برنامه ریزی درسی ایران به کجا رهسپارست؟