سیمین کاظمی

سیمین کاظمی

بیوگرافی مختصری از خانم دکتر سیمین کاظمی

خانم دکتر سیمین کاظمی، پزشک، دکترای جامعه‌شناسی و عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم چزشکی شهید بهشتی است. ایشان هم به کار پزشکی مشغول است و هم در دو حوزه جامعه‌شناسی پزشکی و جامعه‌شناسی زنان فعالیت علمی و پژوهشی دارد و مقالات متعددی در این حوزه نوشته است. کتاب‌های “جامعه‌شناسی قصور پزشکی” و “فمینیسم زیر سایه نئولیبرالیسم” و “زنان در پزشکی مدرن” از دیگر آثار این نویسنده است.

انتشارات همرخ مفتخر است مقاله‌ای با عنوان «نابرابری جنسیتی، مانع تحقق رؤیای صلح» را از ایشان در کتاب «صلح ایرانی» منتشر نموده است.